Introducció
Agustín Paretas Díaz s’ha compromès que el seu lloc web sigui accessible d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre l’accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que transposa la Directiva (UE) 2016/2102 de l’Europa de l’Europa. El Parlament i el Consell, del 26 d’octubre de 2016.


Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.pc-informatics.es/,   excloent els continguts incrustats d’altres dominis.

 

Situació de compliment
Aquest lloc web està parcialment d’acord amb el Reial Decret 1112/2018 per la manca de conformitat dels aspectes indicats a continuació.


Contingut no accessible
El contingut que es recopila a continuació no és accessible per les següents raons:

1. Falta de conformitat amb el Decret Reial 1112/2018

 1. Algunes imatges no estan etiquetades ni tenen una alternativa textual genèrica [número de requisit 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 contingut no textual]
 2. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius [número de requisit 9.1.2.3 de la UNE-EN 301549: 2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 3. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per software o no tenen alternativa com a text. [número de requisit 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 d’informació i relacions]
 4. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [número de requisit 9.1.4.1 de la UNE-EN 301549: 2019 ús del color]
 5. En algunes pàgines, la presentació visual d’imatges de text i text té una relació de contrast que pot no arribar a les 4, 5: 1. [Número de requisit 9.1.4.3 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Contrast (mínim)]
 6. De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o ocultar la informació [número de requisit 9.2.2.2 de la UNE-EN 301549: 2021-03 posar en pausa, parar, ocultar]
 7. En algunes pàgines no existeix el mecanisme per ometre blocs de contingut que es repeteixen en varies pàgines [número de requisit 9.2.4.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 evitar blocs]
 8. De manera puntual, algun enllaç pot no tenir el propòsit específic definit de manera textual [número de requisit 9.2.4.4 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Finalitat dels enllaços]
 9. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [número de requisit 9.2.4.7 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Focus visible]
 10. És possible que no es proporcionin etiquetes o instruccions quan el contingut requereix la introducció de dades per part de l’usuari [número de requisit 9.3.3.2 de la UNE-EN 301549: 2019 etiquetes o instruccions]
 11. En algunes pàgines, els components de la interfície d’usuari com elements, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les directrius d’accessibilitat [Número de requisit 9.4.1.2 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Nom, Funció, valor]

2. Càrrega desproporcionada
1. No s’aplica.

3. El contingut no entra a l’abast de la legislació aplicable

 1. Pot haver -hi fitxers d’oficina en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha buscat que la majoria d’ells ho compleixin.
 2. Pot haver -hi tercers que no siguin desenvolupats per Agustín Paretas Díaz o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers d’oficina.
 3. Pot ser que hi hagi fitxers pre -registrats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin completament tots els requisits d’accessibilitat.


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració es va preparar el 29/05/2023.
El mètode que s’utilitza per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’empresa Everycode S.L. el 19/05/2023.
Última revisió de la declaració: 29/05/2023


Observacions i dades de contacte
Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.A de RD 1112/2018) com, per exemple:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment d’aquest lloc web.
• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relacionada amb l’accessibilitat del lloc web a través.


Per a aquestes comunicacions, aquests canals de comunicació estan disponibles:
• Correu electrònic: info@pc-informatics.com
• Telèfon: 616 605 005


Segons l’article 10.2.B de RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa pel que fa al compliment dels requisits de RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible respecte a:
 • Continguts exclosos de l’àmbit de la RD 1112/2018, tal com es va establir l’article 3, secció 4.
 • Contingut que està exempt del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, els fets, els motius i la sol·licitud que permeten verificar que sigui una aplicació raonable i legítima s’ha d’especificar clarament.


Les sol·licituds d’informació i queixes accessibles es poden enviar a través del correu electrònic: info@pc-informatics.com


Agustín Paretas Díaz rebrà i tractades de comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible.


Procediment de reclamació
Si una vegada que es presentés una informació o queixa accessible, aquesta s’hagués desestimat, no estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no complís els requisits previstos a l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. També es pot iniciar una reclamació en el cas que el període de vint dies hàbils hagi transcorregut sense haver obtingut una resposta.
La reclamació es pot presentar mitjançant telèfon de contacte: 616 605 005 d’Agustín Paretas Díaz.
Les reclamacions seran rebudes i tractades per Agustín Paretas Díaz.